Оберіть своє місто:

BAS Бухгалтерія 2.0 для України

Системи для бізнесу, 1С:Підприємство бухгалтерія 2.0 для України

Програмний продукт Бухгалтерія 2.0 для України є стандартним обліковим рішенням в нашій країні. Ця програма призначена для автоматизації бухгалтерського й податкового обліку, включно з підготовкою обов’язкової звітності в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: гуртову й роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю, надання послуг, виробництво тощо. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України на основі план рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого законодавством України.

Функціональні можливості програмного продукту «Бухгалтерія 2.0 для України» наступні:

Бажаєте спробувати програму? Заповніть заявку: 

Облік “від документа”, ведення декількох організацій в одній базі

Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів конфігурації, що відповідають первинним документам. Забезпечується в ведення, зберігання та печать платіжних доручень, рахунків на оплату, накладних, касових документів, авансових звітів та ін.

Облік “від документа”, ведення декількох організацій в одній базі

За допомогою «Бухгалтерії 2.0 для України» можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності кількох організацій. Водночас «Бухгалтерія 2.0 для України» надає можливість ведення бухгалтерського та податкового обліку кількох організацій у загальній інформаційній базі (причому в ролі окремих організацій можуть виступати індивідуальні підприємці). Це зручно, якщо їх господарська діяльність тісно пов’язана між собою: використовуйте загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), співробітників, складів (місць зберігання), тощо, а обов’язкову звітність формуйте окремо.

Облік “від документа”, ведення декількох організацій в одній базі

Складський облік

Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно П(С)БО 9 «Запаси» й методичних вказівок із його застосування. Підтримуються такі способи оцінки матеріально-виробничих запасів під час їхнього вибуття:

 • за середньою собівартістю;

 • за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО);

 • за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі).

Складський облік

Для підтримки способів оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партійний облік. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для кожної організації.

За складами можна вести кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік можна відключити, якщо в ньому немає необхідності.

Функціонал програми дозволяє формувати результати інвентаризації, інвентаризаційних опис, списання чи оприбуткування за результатами інвентаризації.

інвентаризаційних опис, списання чи оприбуткування

Облік торговельних операцій

Автоматизовано процес надходження та реалізації товарів, робіт, послуг.

Облік торговельних операцій, реалізація товарів

Придбання товарів, робіт і послуг в програмі відображається наступними документами: рахунок на оплату постачальників, доручення, надходження товарів, послуг, реєстрація вхідного податкового документу, повернення постачальникам та інше.

Рахунок на оплату постачальників, доручення, надходження товарів, послуг, реєстрація вхідного податкового документу, повернення постачальникам

Процес реалізації товарів та послуг в програмі представлений наступними документами: рахунок на оплату, реалізація товарів, послуг, податкова накладна, акт надання виробничих послуг, повернення від покупців та інше.

Рахунок на оплату постачальників, доручення, надходження товарів, послуг, реєстрація вхідного податкового документу, повернення постачальникам

Реалізована можливість вести облік гуртової і роздрібної торгівлі. Операції з гуртової торгівлі ведуться в розрізі договорів з контрагентами. Ведення роздрібної торгівлі в програмі реалізовано двома шляхами: в режимі оперативного відображення операцій та за результатами інвентаризації.

Облік гуртової і роздрібної торгівлі

В програмі Бухгалтерія 2.0 для України підтримується використання декількох типів цін, що дозволяє спростити процес реалізації товарів та послуг.

Використання декількох типів цін

Облік банківських і касових операцій

Автоматизовано відображення готівкових та безготівкових операцій в програмі. Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів та касовій касової книги.

Облік банківських і касових операцій

Автоматизовані операції розрахунків із постачальниками, покупцями та підзвітними особами, внесення готівки на розрахунковий рахунок і отримання готівки за грошовим чеком, придбання і продаж іноземної валюти, виплати (перерахування) заробітної плати, перерахування податків і внесків із заробітної плати.

Автоматизовані операції розрахунків із постачальниками, покупцями та підзвітними особами.

Автоматизовано облік придбання та продажі валюти. Курсова різниця по кожній операції розраховується автоматично.

Облік придбання та продажі валюти

Облік розрахунків із контрагентами

Облік розрахунків з контрагентами в програмі реалізовано двома шляхами: по договору в цілому та по розрахункових документах. Спосіб ведення розрахунків визначається конкретно по кожному договору.

Облік розрахунків з контрагентами

Реалізована можливість відбору по договору всіх документів, що сформовані в програмі.

Відбір по договору всіх документів, що сформовані в програмі

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів

Для обліку основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції як: надходження, прийняття до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація, переоцінка (для основних засобів).

Облік основних засобів і нематеріальних активів

Весь облік одиниці основного засобу в програмі розпочинається із документа “Введення в експлуатацію”, в якому зазначаються всі параметри нарахування амортизації — нараховувати чи ні амортизацію, спосіб нарахування, рахунки обліку основного засобу та амортизації, спосіб відображення витрат по амортизації, строк корисного використання.

Введення в експлуатацію

Облік виробництва

Автоматизовано розрахунок собівартості продукції й послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини.

Розрахунок собівартості продукції й послуг

Облік випуску продукції в програмі реалізовано за плановою собівартістю, для цього використовують документ “Звіт виробництва за зміну”.

Облік випуску продукції в програмі

Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їх розподілу згідно показників нормальної потужності, відповідно до П(С)БО 16 «Витрати». Під час списання непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу за номенклатурними групами продукції (послуг).

Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їх розподілу

Наприкінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції й наданих послуг та розподіляються загальновиробничі витрати.

Фактична собівартість випущеної продукції й наданих послуг

Кадровий облік та розрахунок заробітної плати

В програмі «Бухгалтерії 2.0 для України» ведеться облік руху персоналу, включно з обліком співробітників за основним місцем роботи й за сумісництвом, а також є можливість підтримки внутрішнього сумісництва з можливістю відключення.

Кадровий облік та розрахунок заробітної плати

Також є можливість ведення спрощеного кадрового обліку без застосування кадрових документів, а вся інформація заноситься в карточку співробітника.

Спрощений кадровий обліку без застосування кадрових документів

В конфігурації автоматизовані:

 • нарахування зарплати працівникам підприємства за окладом, іншими нарахуваннями й утриманням із можливістю зазначити спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;

 • ведення взаєморозрахунків із працівниками до виплати зарплати й перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;

 • депонування;

 • розрахунок авансу;

 • розрахунок регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких є заробітна плата працівників організацій;

  формування відповідних звітів (за ПДФО, за ЄСВ).

  Основними документами для нарахування та виплати заробітної плати в програмі є “Нарахування заробітної плати” Відомість в банк” або “Відомість в касу”.

  Нарахування заробітної плати

  Відомість в банк, відомість в касу

Стандартні бухгалтерські звіти та податкова звітність

Бухгалтерія 2.0 для України надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані залишків, оборотів рахунків і проводок у найрізноманітніших розрізах. Серед них оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.

В «Бухгалтерію 2.0 для України» включено обов’язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації й контролюючим державним органам, включно з формами бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики й державних фондів. Регламентована звітність, що подається в податкові органи, може бути автоматично експортована у формат, затверджений державним органом, який реалізує податкову політику (у файли з розширенням XML). Так звані «схеми» (файли з розширенням *.xsd), за якими відбуваються формування файлів XML з даними звітів, поставляються й оновлюються разом із набором регламентованої звітності.

Обов’язкові (регламентовані) звіти

«Бухгалтерії 2.0 для України» дозволяє формувати й реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні, додатки до них.

У конфігурації реалізовано дві методики розрахунку податкової бази («першої події») з ПДВ: оперативний розрахунок під час проведення документів і відкладене визначення податкових зобов’язань/кредиту наприкінці періоду.

Оперативний розрахунок під час проведення документів і відкладене визначення податкових зобов'язань

Податковий облік ведеться у відповідності з розділом 3 ПКУ.

Поряд із бухгалтерським обліком доходів і витрат, ведеться облік різниць, що коригують фінансовий результат. Для нарахування різниць, пов’язаних з амортизацією необоротних активів (ст. 138 ПКУ), ведеться паралельний облік ОЗ і НМА для цілей бухгалтерського й податкового обліку. За даними податкового обліку автоматично формується Декларація з податку на прибуток.

Також програмний продукт «Бухгалтерії 2.0 для України» дозволяє реєструвати доходи і витрати (за необхідності) юридичних і фізичних осіб — платників єдиного податку. Автоматично формуються Книга обліку доходів (доходів і витрат) для фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, а також Декларації платників Єдиного податку — юридичних та фізичних осіб.

Доходи і витрати юридичних і фізичних осіб — платників єдиного податку


Залишились запитання? Заповніть анкету і ми вам зателефонуємо: