Оберіть своє місто:
22
12

Мінфін наказом від 27.11.2018 року № 940 (зареєстрований в Мін’юсті 11.12.2018 р. за №1400/32852) затвердив Зміни до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі.

Викладено в новій редакції Типову форму фінансової звітності № 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності», затверджену наказом Мінфіну від 29.11.2017 року № 977 та додатки 1 — 3 до НП(С)БО в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»:

 • додаток 1 Баланс (форма № 1-дс);
 • додаток 2 Звіт про фінансові результати (форма № 2-дс);
 • додаток 3 Звіт про рух грошових коштів (форма № 3-дс).

Також змінено додатки до НП(С)БО в державному секторі 102 «Консолідована фінансова звітність»:

 • додаток 1 Консолідований баланс (форма № 1-кдс);
 • додаток 2 Консолідований звіт про фінансові результати (форма № 2-кдс);
 • додаток 3 Консолідований звіт про рух грошових коштів (форма № 3-кдс);
 • додаток 4 Консолідований звіт про власний капітал (форма № 4-кдс).

Крім того, викладено у новій редакції деякі визначення у НП(С)БО в державному секторі 101:

 • витрати – зменшення економічних вигод у вигляді зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками);
 • власний капітал – різниця між активами і зобов’язаннями суб’єкта державного сектору;
 • доходи – збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов’язань, яке призводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників);
 • фінансова звітність – звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та результати діяльності суб’єкта державного сектору.

Фінансова звітність формується з дотриманням таких принципів:

 • повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність має містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;
 • автономності суб’єкта державного сектору, за яким кожний суб’єкт державного сектору, наділений відповідними повноваженнями щодо використання бюджетних коштів, розглядається відокремленим від суб’єкта державного сектору, який його утворив;
 • послідовності, який передбачає постійне (з року в рік) застосування суб’єктом державного сектору обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, і має бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності;
 • безперервності, який передбачає, що оцінка активів та зобов’язань суб’єкта державного сектору здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність триватиме й надалі;
 • нарахування, за яким доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;
 • превалювання сутності над формою, за яким операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;
 • єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій суб’єкта державного сектору у фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

Змінами уточнено, що проміжна звітність, яка охоплює певний період (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Джерело medoc.ua