Оберіть своє місто:
04
06

Публічність інформації про бюджет передбачає інформування громадськості з питань складання, розгляду, затвердження, виконання державного бюджету та місцевих бюджетів, а також контролю за виконанням державного бюджету та місцевих бюджетів (пп. 10 частини першої ст. 7 Бюджетного кодексу України.

Інформація про бюджет оприлюднюється шляхом публікації документів, пов’язаних зі складанням проекту бюджету, його затвердженням та виконанням відповідно до вимог, визначених Кодексом, та іншими нормативно-правовими актами. Місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування забезпечують публікацію інформації про місцеві бюджети, в тому числі рішень про місцевий бюджет та квартальних звітів про їх виконання (ст. 28 Кодексу) з додержанням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації (частина шоста статті 28 Кодексу).

Умови та порядок забезпечення доступу до інформації про використання коштів державного і місцевих бюджетів визначаються Законом України «Про відкритість використання публічних коштів».

Рішення про місцевий бюджет має бути оприлюднене у визначених газетах не пізніше десяти днів від дня його прийняття.

Таке рішення містить показники відповідного бюджету за загальним та спеціальним фондами про доходи (деталізовано за видами доходів, які забезпечують надходження не менше 3% загального обсягу доходів відповідного бюджету) та про видатки і кредитування (деталізовано за групами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету), фінансування, а також показники про стан місцевого боргу та надання місцевих гарантій.

Зазначені показники наводяться порівняно з аналогічними показниками за відповідний період попереднього бюджетного періоду із зазначенням динаміки їх зміни.

Інформація про виконання місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) підлягає обов’язковій публікації не пізніше 1 березня року, що настає за роком звіту, у газетах, визначених відповідними місцевими радами (частина п’ята статті 28 Кодексу).

Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі:

🔔  здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені рішенням про місцевий бюджет, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня року, що настає за звітним;

🔔  оприлюднюють шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах:

🔸 паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (разом зі змінами) у триденний строк з дня затвердження таких документів:

🔸 звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період, включно з інформацією про реалізацію інвестиційних проектів за бюджетними програмами із зазначенням ступеня готовності та обсягів коштів, необхідних для завершення таких проектів, у триденний строк після подання таких звітів до місцевих фінансових органів.

Форма паспорта бюджетної програми місцевого бюджету та звіту про його виконання, а також порядок їх складання, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. N 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 р. за №1104/25881.

Разом з інформацією про бюджет головні розпорядники бюджетних коштів публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації, яке здійснюється до 20 березня року, що настає за звітним.

🔔  Інформація про час і місце публічного представлення такої інформації публікується разом з інформацією про виконання відповідних бюджетів. Публічне представлення інформації про виконання бюджету села, селища здійснюється у порядку, визначеному відповідною місцевою радою.

Наказом Міністерства фінансів України від 01.12.2010 р. №1489 затверджено Вимоги та форми публічного представлення головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації про бюджет.

Разом з цим проектом Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо правового підґрунтя для запровадження середньострокового бюджетного планування)», пропонується доповнити Кодекс положеннями щодо підвищення рівня доступності інформації про бюджет, зокрема в частині:

🔸 публічного представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення їх результативних показників;

🔸 оприлюднення інформації про досягнення цілей та показників результату діяльності головних розпорядників бюджетних коштів за звітний бюджетний період та результатів оцінки ефективності бюджетних програм.

Публікація  в поточному році головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені рішеннями про місцевий бюджет на 2017 рік, повинна здійснюватися відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 01.12.2010 р.№1489.

Лист МФУ від 07.03.2018 р. №05230-18-10/6500