Оберіть своє місто:
31
01
Заповнення Звіту про використання доходів неприбуткової організації за 2018 рік

Дані, наведені у Звіті, повинні ґрунтуватися на даних бухгалтерського обліку (тобто в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати коштів), та відповідати вимогам щодо складання податкової звітності, (заповнення лише тих показників, які відображають особливості діяльності організації в залежності від закону, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації).


У вступній частині Звіту зазначаються обов’язкові реквізити, які повинна містити податкова декларація. За відсутності цієї інформації Звіт втрачає статус податкової декларації із настанням передбачених законом юридичних наслідків (п. 48.2 ПКУ).


Основна частина Звіту складається з двох частин.

Частину І Звіту заповнюють всі неприбуткові організації незалежно від того, чи дотримались вони вимог, визначених пунктом 133.4 статті 133 Кодексу.

У рядках 1.1 – 1.11 Звіту відображаються доходи, одержані неприбутковими організаціями, а у рядках 2.1 – 2.6 Звіту – суми видатків (витрат).

Частина ІІ Звіту передбачена для розрахунку податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств та заповнюється лише неприбутковими організаціями, які не дотримались вимог, визначених пунктом 133.4 статті 133 Кодексу.

Розрахунок об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, який відображається у рядку 5 Звіту повинен дорівнювати сумі рядків 3 та 4.

Об’єкт оподаткування розраховується із суми операції (операцій) нецільового використання активів (рядок 3) та/або суми доходу (прибутку) або її частини, що була розподілена серед засновників (учасників), членів неприбуткової організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб (рядок 4).

⚠️ Сума операції (операцій) нецільового використання активів складається із суми рядка 3.1 ГД «гуманітарна допомога» (дорівнює рядку «Усього» графи 7 розділу 4 додатка ГД) та рядка 3.2 «вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), які використані на цілі інші, ніж фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій».


Для неприбуткових організацій, які відповідають вимогам п. 133.4 ПКУ та внесені до Реєстру, встановлено річний податковий (звітний) період (п.п. 133.4.7 ПКУ).

Виняток стосується лише випадків, передбачених п.п. 133.4.3 ПКУ (тобто коли неприбуткова організація не дотрималась вимог, установлених для таких організацій в п. 133.4 цього Кодексу).

Тому бюджетні установи, які включені контролюючим органом до Реєстру, подають Звіт за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює, зокрема, календарному року — протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Граничний строк подання Звіту за 2018 рік — 1 березня 2019 року.


Звіт складається наростаючим підсумком з початку календарного року та заповнюється у гривнях без копійок. У випадку незаповнення того чи іншого рядка Звіту через відсутність операції (суми) цей рядок прокреслюється.

Достовірність даних, наведених у Звіті, підтверджується підписами керівника (уповноваженої особи) бюджетної організації і головного бухгалтера (особи, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання Звіту до органу ДФС) та засвідчується печаткою.


При відображенні доходів, що зараховуються до складу спеціального фонду, слід мати на увазі, що у Звіті відображаються тільки ті доходи, які залишаються в розпорядженні бюджетної установи.


За п. 46.2 ПКУ неприбуткові установи та організації разом зі Звітом обов’язково подають до контролюючих органів річну фінансову звітність. Така звітність є додатком та невід’ємною частиною Звіту.

Інформація про додатки, що додаються до Звіту, є обов’язковим реквізитом форми Звіту відповідно до п. 48.3 ПКУ.