Оберіть своє місто:
12
04

ДФСУ оприлюднила  проект наказу  Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств».

Розробка проекту наказу пов’язана з прийняттям Верховною Радою України Закону України № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», яким запроваджено:

встановлення єдиного строку подання річної податкової декларації з податку на прибуток підприємств

оновлення різниць, передбачених для коригування фінансового результату до оподаткування

зменшення податку на прибуток на суму сплаченого акцизного податку

розширення кола платників, звільнених від оподаткування прибутку підприємств.

Проектом затверджено зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Запропоновані зміни:

У тексті декларації з податку на прибуток:

рядок 5 перейменувати з «Код за ЄДРПОУ» на «Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта». У ньому зазаначатиметься:

код за ЄДРПОУ;

або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами,

або реєстраційний номер облікової картки платника податку — фізичної особи або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

 рядок 9 «Особливі відмітки» доповнити новою графою «платника єдиного податку». Крім того, слово «інвалідів» замінити «осіб з інвалідністю».

в новій редакції викласти примітку 16: «Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті».

Зміни у додатках до декларації:

у додатку ЗП до рядка 16 ЗП декларації:

рядок 16 викласти у новій редакції: «Зменшення нарахованої суми податку (рядок 16.1 + рядок 16.4.1 + рядок 16.5 додатка ЗП)»;

у рядку 16.3 слово «періоду» замінити словом «року»;

доповнити після рядка 16.4.2 новим рядком такого змісту: «Сума сплаченого за поточний податковий (звітний) період акцизного податку за зареєстрованими акцизними накладними на важкі дистиляти (газойль), що класифікуються у товарних під категоріях  2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 10 згідно з УКТ ЗЕД, якщо вони були використані для транспортних засобів, що класифікуються у товарних підкатегоріях 8602 10 00 00, 8704 10 10 10 згідно з УКТ ЗЕД  (згідно з пунктом 15 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)».

додаток ПН до рядка 23 ПН декларації:

доповнити графу першу рядка за кодом 22 після слів «державними або місцевими гарантіями,» словами «або у вигляді інших доходів за державними цінними паперами»;

графу першу рядка за кодом 25 слова «та відповідають умовам підпунктів «б» і «в»» замінити словами «та відповідають умовам підпункту «б».

додаток РІ до рядка 03 РІ декларації:

замінити слова «Код за ЄДРПОУ» на «Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта» у додатках: ТЦ, АВ до рядка 20 АВ, ЗП до рядка 16 ЗП, ПН до рядка 23 ПН, ВП до рядків 26-29, 31-33, ПЗ до рядка 05 ПЗ, АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ, ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ декларації.

Очікується, що наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом одного місяця на адреси розробника:

  • поштову – 04655, МПС, Київ-53, Львівська площа, буд. 8, Департамент методологічної та нормотворчої роботи,
  • електронну – tatiana.chernysh@sfs.gov.ua,
  • поштову адресу ДРСУ – 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, буд. 9/11.За матеріалами ДФСУ