Нова форма звіту про працевлаштування осіб з інвалідністю

Поділитись

З 12 лютого 2021 року набрали чинності зміни до Звіту про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю за формою № 10-ПОІ та Інструкції щодо його заповнення, внесені наказом Мінсоцполітики №821 від 18.12.2020 р., зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2021 р. № 115/35737.

Наказом Міністерства соціальної політики України від 18 грудня 2020 року № 821 «Про внесення змін до форми звітності № 10-ПОІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю» та Інструкції щодо її заповнення» внесено зміни до форми звітності та Інструкції щодо її заповнення, затверджених наказом Мінсоцполітики від 27.08.2020 № 591:


 •  нову форму звітності № 10-ПОІ (річна) “Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю”;
 • Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 10-ПОІ (річна) “Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю”.

Нова форма Звіту враховує гендерний аспект (показники щодо статі, віку, місця проживання).


Нормативні акти, що визначають звітування щодо працевлаштування осіб з інвалідністю


 • стаття 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю» від 21.03.1991 р. № 875-ХІІ (далі – Закон №875);
 • постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації норм Законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю» та «Про зайнятість населення» від 31.01.2007 р. №70 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 р. №310, далі – Постанова №70);
 • форма № 10-ПОІ (річна) та Інструкція щодо її заповнення, затверджені наказом Мінсоцполітики від 27.08.2020р. № 591 (далі – Наказ №591);
 • Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держстату від 28.09.2005 р. №286 (далі – Інструкція №286).

Хто подає форму звітності № 10-ПОІ (річна)


Форму звітності № 10-ПОІ (річна) подають підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичні особи, що використовують найману працю, в яких за основним місцем роботи працює вісім і більше осіб (далі – роботодавці) – відділенню Фонду соціального захисту інвалідів за своїм місцезнаходженням не пізніше ніж 1 березня року, наступного за звітним.

Згідно  частині другій ст. 1 Закону №875 до зазначених «підприємств, установ та організацій» належать центральні і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації (незалежно від форми власності і господарювання, виду діяльності і галузевої належності), їх філії, відділення, представництва, що ведуть окремий облік результатів фінансової та господарської діяльності, банки та інші фінансові установи, а також представництва іноземних юридичних осіб (у тому числі міжнародних організацій), які використовують працю найманих працівників – громадян України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.


Заповнення звіту № 10-ПОІ (річна)


У Звіті чітко і розбірливо має бути заповнено всі графи та рядки. Замість відсутніх даних проставляється прочерк. Виправлення підтверджується підписом керівника.

Заголовна частина

До кодів організації-респондента додано ознаки неприбутковості відповідно до Реєстру неприбуткових установ та організацій (заповнюється за наявності) та форми фінансування (бюджет – 1, госпрозрахунок – 2, за рахунок членських внесків – 3, змішана – 4).

Також потрібно зазначити, зокрема, код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це контролюючий орган та мають відповідну відмітку в паспорті), код території (КОАТУУ), код виду економічної діяльності (КВЕД), організаційно-правову форму господарювання (ДК 002:2004; КОПФГ) тощо.

У формі Звіту змінено розділ «Кількість працівників та фонд оплати праці», де щодо кількості працівників враховується розподіл за статтю (жінки та чоловіки), місцем проживання (місто або сільські населені пункти та селища міського типу), віком (від 18 до 35 років, від 36 до 60 років, понад 60 років).

 • У рядку 01 відображається середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за звітний рік, яка визначається відповідно до пункту 3.2 глави Інструкції № 286, з розподілом за статтю, віком та місцем проживання.
 • У рядку 02 відображається середньооблікова кількість штатних працівників за звітний рік, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність, з розподілом за статтю, місцем проживання та віком. Якщо фізичній особі, яка використовує працю найманих працівників, відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність, вона збільшує показник рядка 02 на одиницю.
 • У рядку 03 відображається кількість осіб з інвалідністю — штатних працівників, які відповідно до нормативу робочих місць для забезпечення працевлаштування осіб з інвалідністю, повинні працювати на робочих місцях, створених роботодавцем. Показник рядка 03 для роботодавців, у яких працює від 25 осіб, визначається шляхом множення показника рядка 01 на 4%; для роботодавців, у яких працює від 8 до 25 осіб, дорівнює 1.
 • Дані щодо середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу (рядок 01), середньооблікової кількості штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність (рядок 02), та кількості осіб з інвалідністю, які повинні працювати на робочих місцях (рядок 03), відображаються в цілих одиницях. Якщо при обчисленні виникає дробове число, застосовується правило заокруглення до цілого: якщо після коми число від 1 до 4, заокруглення відбувається в бік зменшення, від 5 до 9 – в бік збільшення.
 • У рядку 04 відображається сума фактичних нарахувань із заробітної плати штатних працівників облікового складу, зазначених у рядку 01, за звітний рік.
 • У рядку 05 відображається середньорічна заробітна плата штатного працівника, яка розраховується за формулою, наведеною у пункті 11 Інструкції  – Наказ №591.
 • У рядку 06 відображається сума коштів адміністративно-господарських санкцій, яку роботодавець повинен самостійно розрахувати та сплатити у разі невиконання нормативу (частина четверта статті 20 Закону).

Нова форма звітності № 10-ПОІ (річна) та Інструкція щодо її заповнення вводяться в дію, починаючи зі звіту за 2020 рік.

Слідкуй за нами
Поділитись
Коментарі

Коментарів поки що немає...

Корисні статті